Groep Sam

Kine – revalidatie – osteo – psycholoog – dietiste

Sam Verslegers heeft Kim Clijsters gedurende haar rijk gevulde carrière van dichtbij begeleid en weet dus als geen ander welke zorgen een sporter nodig heeft. Zijn praktijk binnen de Kim Clijsters Sports and Health Club kreeg de naam Groep Sam en omvat een ongekend brede waaier van therapeutische mogelijkheden: osteopathie,mental coaching, psycho-somatische therapie, psycholoog, kinesitherapie, sportmassage en personal coaching.

Deze unieke combinatie van therapeuten die elk specialist zijn in hun domein hebben één gemeenschappelijk doel voor ogen: de gezondheid van de patiënt behartigen. Net als in de overige deelgebieden in KCSHC geldt ook hier weer: iedereen is welkom. Jong, oud, sporter, niet-sporter, topsporter. “We beschikken over een compleet paramedisch aanbod voor iedereen”, legt Sam Verslegers uit. “In het buitenland kom je zoveel mogelijkheden onder één dak wel vaker tegen, hier in België echter vertolken we een pioniersrol.”

Groep Sam And More

Subtitele functioniële groepstraining en personal training

SPORTS AND MORE: trainingscentrum voor functional training, small group sessions (ochtendgym, cycling, boks- en conditioning, …) en personal training.

Zo’n samenwerking biedt niets dan voordelen. Sam geeft twee voorbeelden: “Als we een patiënt over de vloer krijgen die gewicht wil verliezen, dan kunnen we hem of haar doorverwijzen naar onze voedingsexperts binnen Groep Sam. Blijkt na een diagnose dat iemand nood heeft aan stabiliserende oefeningen, dan kan hij terecht bij een van de kinesitherapeuten in het gloednieuwe Sports and More trainingscentrum.”

Een bijkomend pluspunt van de aanwezigheid van Groep Sam in KCSHC is de samenwerking met de coaches van de Kim Clijsters Academy. Hierdoor worden de jonge talenten nog beter begeleid en ondersteund in Bree. “We kunnen ook heel kort op de bal spelen”, besluit Verslegers. “Als iemand hier een blessure oploopt op het tennisveld, kunnen we die speler tussen twee patiënten door al de eerste zorgen toedienen.”

Groep Sam

Telefoon

+32 89 70 47 93

E-mail

info@groepsam.be

Website

www.groepsam.be

Group Sam Rehab

kine – rehabilitation – osteo – psychologist – dietician

Sam Verslegers has closely supported Kim Clijsters during her  career and therefore knows better than anyone what concerns an athlete needs. His practice within the Kim Clijsters Sports and Health Club was named Group Sam and includes an unprecedented wide range of therapeutic options: osteopathy, mental coaching, psychosomatic therapy, psychologist, physiotherapy, sports massage and personal coaching.

This unique combination of therapists, each of whom is a specialist in their field, has one common goal: to look after the health of the patient. Just like in the other sub-areas in KCSHC, the same applies here: everyone is welcome. Young, old, athlete, non-athlete, top athlete. “We have a complete paramedical solution for everyone,” explains Sam Verslegers. “Here in Belgium we play a pioneering role in having all this expertise under 1 roof.”

Group Sam Training

Functional training and personal training

SPORTS AND MORE: training center for functional training, small group sessions (morning gym, cycling, boxing and conditioning, etc.) and personal training.

Such collaboration offers multiple benefits. Sam gives two examples: “If we see a patient who wants to lose weight, we can refer him or her to our nutrition experts within the Sam Group. If it appears after a diagnosis that someone needs stabilizing exercises, he can go to one of the physiotherapists in the brand new Sports and More training center. ”

An additional bonus of the presence of Group Sam in KCSHC is the collaboration with coaches from the Kim Clijsters Academy. As a result, the young talents are even better. “We can also act very quickly,” Verslegers concludes. “If someone here sustains an injury on the tennis court, we can administer the first care to that player between two patients.”

Groep Sam

Phone

+32 89 70 47 93

E-mail

info@groepsam.be

Website

www.groepsam.be